Les Ennominae de l' Indre (Famille des Geometridae)

Liste des 88 espèces et des 3 sous-espèces :

Tribu Abraxini

Abraxas

Ligdia

Tribu Boarmiini

Adactylotis

Aethalura

Agriopis

Alcis

Apocheima

Biston

Bupalus

Cleora

Cryopega

Ectropis

Ematurga

Erannis

Hypomecis

Lycia

Paradarisa

Parectropis

Peribatodes

Phigalia

Phigaliohybernia

Selidosema

Tephronia

Tribu Theriini

Aleucis

Theria

Tribu Alsophilini

Alsophila

Tribu Gnophini

Angerona

Aspitates

Cleorodes

Dyscia

Gnophos

Menophra

Perconia

Psodos

Siona

Synopsia

Tribu Apeirini

Apeira

Tribu Caberini

Cabera

Tribu Campaeini

Campaea

Hylaea

Pungeleria

Tribu Epionini

Cepphis

Epione

Opisthograptis

Pseudopanthera

Tribu Macariini

Chiasmia

Isturgia

Macaria

Tribu Prosopolophini

Colotois

Compsoptera

Tribu Ennomini

Crocallis

Ennomos

Odontopera

Ourapteryx

Selenia

Tribu Cassymini

Lomaspilis

Stegania

Tribu Baptini

Lomographa

Tribu Lithinini

Pachycnemia

Petrophora

Tribu Hypochrosini

Plagodis